Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne

1. W związku z zaistniałą sytuacją dokonano dostosowania tygodniowego planu zajęć dla wszystkich oddziałów klasowych z uwzględnieniem:
a) dla uczniów klas I – III, ze względu na specyfikę edukacji wczesnoszkolnej zajęcia są przewidywane do realizacji w dni robocze w godzinach 10:00 – 13:00, oraz w godzinach 16:00 – 17:00,
b) dla uczniów klas IV – VIII, zajęcia są przewidywane do realizacji w dni robocze w godzinach 09:00 – 13:00,

2. Dla wszystkich uczniów oraz rodziców wprowadzone zostają stałe godziny konsultacji nauczycielskich realizowane przez wszystkich nauczycieli uczących oraz stałe konsultacje pedagoga, psychologa, logopedy, bibliotekarza, nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli wychowawców świetlicy.
Konsultacje odbywają się wyłącznie w dni robocze w godzinach 15:00 – 17:00.

3. Podstawowym narzędziem w zakresie „zdalnego nauczania” platforma WSIP-NET oraz Pearson. W pracy z uczniem nauczyciele mogą korzystać również z innych narzędzi, o czym będą informować na bieżąco w związku z potrzebą realizacji określonych zadań.

4. Obowiązkiem każdego ucznia jest uruchomienie (przy wsparciu wychowawcy lub innego nauczyciela) wskazanego e-narzędzia w celu pełnego funkcjonowania w zdalnym nauczaniu i podpisanie pełnym imieniem i nazwiskiem swojej pracy.

5. Uczniowie bez dostępu do Internetu oraz urządzeń umożliwiających korzystanie do celów zdalnego nauczania otrzymują informacje, materiały oraz zadania domowe w formie papierowej. Za ich przygotowanie i odpowiednią dystrybucję odpowiedzialni są nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Materiały w formie papierowej są przekazywane w sposób uzgodniony z rodzicami ucznia. W podobny sposób materiały zwrotne są przekazywane nauczycielom i tak samo podlegają ocenianiu jak zadania zrealizowane w formie elektronicznej.