Domaszowice, dnia 10.08.2020 r.

Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
w Domaszowicach
ul. Kolejowa 3

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu na części budynku szkoły (zaplecze sali gimnastycznej).

Stan obecny: dach jednospadowy pokryty papą.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu dokładniejszej oceny zakresu robót, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

Proponowany zakres robót: usunięcie obecnego pokrycia dachu, przygotowanie do położenia dwóch rodzajów papy, pokrycie dachu dwoma rodzajami papy, wykonanie opierzenia.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami BHP przez wykwalifikowanych pracowników pracujących pod wykwalifikowanym nadzorem. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać właściwe certyfikaty i aprobaty.

Termin realizacji zamówienia: zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 30.09.2020 r.

Okres gwarancji: Wykonawca udzieli  36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia  od bezusterkowego odbioru końcowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo od odstąpienia od realizacji zamówienia (przed udzieleniem zlecenia/zawarcia umowy) bez podawania przyczyn.

Miejsce złożenia oferty: Szkoła Podstawowa im Stefana Żeromskiego w Domaszowicach, ul. Kolejowa 3, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres: spdomaszowice@wodiop.opole.pl

Termin złożenia oferty: do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 21 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marek Matysik

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

/ – / Dyrektor Szkoły
Bożena Hendrysiak

 

zgoda RODO-zamówienia publiczne.pdf