Wychowanie do życia w rodzinie

 

Zajęcia odbywają się na podstawie Programu nauczania wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”, autorstwa: Teresy Król.

Podczas zajęć mogą być wykorzystywane: podręcznik i ćwiczenia   „Wędrując ku dorosłości”, praca zbiorowa pod redakcją Teresy  Król, Wydawnictwo RUBIKON

Nowa podstawa programowa WDŻ została podzielona na sześć działów tematycznych:

 1. Rodzina
 2. Dojrzewanie
 3. Seksualność człowieka.
 4. Życie jako fundamentalna wartość.
 5. Płodność.
 6. Postawy

Organizacja zajęć Wychowania do życia w rodzinie

 1. Przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych. Za przeprowadzenie spotkań odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 2. Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznani zostają z tematyką zajęć, celami, formami i metodami pracy, oczekiwaniami nauczyciela i przewidywanymi osiągnięciami.
 3. Na realizację zajęć w poszczególnych klasach przeznaczonych jest, nie mniej niż 14 godzin: 9 spotkań wspólnych i 5 z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
 4. Na zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie będą uczęszczać tylko ci uczniowie niepełnoletni, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły rezygnację z udziału w zajęciach (formularz w sekretariacie szkoły).
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy pro­gramowo wyższej ani na ukończenie szko­ły przez ucznia.

Specyfika zajęć Wychowania do życia  w rodzinie polega na swobodzie wypowiadania się uczniów, wyrażania opinii i poglądów, zajmowania określonych stanowisk, dużym stopniu zaangażowania emocjonalnego.

Uczestnikom zajęć należy się gratyfikacja za:

 • zaangażowanie,
 • współpracę w grupie,
 • pomysłowość,
 • komunikowanie się,
 • at­mosferę pracy i zadowolenie z niej,
 • wyszukiwanie i porządkowanie informacji, wnioskowanie;
 • przygotowanie nagrań, prezentacji, referatów, pro­jektów itp.

Stopień osiągnięcia zamierzonych celów edukacyjnych nauczyciel może sprawdzić za pomocą:

 • krzyżówek,
 • metody zdań niedokończonych,
 • metody zdań podsumowujących
 • testów i ankiet.

Nauczyciel dostrzega i może odnotować zaangażowanie uczestników za­jęć w postaci:

 • pochwał,
 • zauważenia osiągnięć,
 • zauważenia trudności i wspólne ich rozwiązanie,
 • wpisu punktów za zaangażowanie na lekcji do dziennika elektronicznego z przedmiotu WDŻ. Na koniec półrocza/roku punkty przenoszone, jako dodatkowe punkty zachowania.

Opracowała:
mgr Halina Nieśpiałowska

Programy nauczania:

Program klasa 4

Program klasa 5

Program klasa 6

Program klasa 7

Program klasa 8

Rezygnacja z zajęć:

Rezygnacja z zajęć WDŻ