Zarządzenie Nr 4/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach
z dnia 16.02.2022r.

w sprawie: Przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach
§ 1
Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021r. poz. 1082), oraz Rozporządzenia MEIN z dnia 21.08.2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 poz. 1737) zarządzam co następuje:
Przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach na rok szkolny 2022/2023.
Powołuję komisję rekrutacyjną w składzie:
– Przewodnicząca: Ewa Walczak – Janki – pedagog szkolny
– Członek: Małgorzata Suchecka – nauczyciel
– Członek: Marek Matysik – wicedyrektor
3. Rekrutacja obowiązuje od 21.02.2022r. do 31.03.2022r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Druk zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej do pobrania: