Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

zajmuje kompleks budynków w miejscowości będącej siedzibą gminy. Do szkoły  uczęszczają dzieci i młodzież ze wszystkich miejscowości naszej gminy: Domaszowice, Dziedzice, Gręboszów, Zalesie, Nowa Wieś, Polkowskie, Siemysłów, Strzelce, Sułoszów, Świbno, Wielołęka, Włochy, Woskowice Górne, Zofiówka. Kadrę stanowi ponad 30 nauczycieli legitymujących się pełnymi kwalifikacjami do nauczanych przedmiotów (często 2- 3 ), w tym ponad 15 nauczycieli dyplomowanych. Jesteśmy szkołą zapewniającą:

  • zdobywanie rzetelnej wiedzy w czasie atrakcyjnych zajęć lekcyjnych w dobrze wyposażonym budynku szkoły,
  • zdobywanie umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom otaczającej rzeczywistości,
  • poczucie bezpieczeństwa, równość szans i sprawiedliwość społeczną w oparciu o uniwersalny system wartości,
  • wspieranie partnerstwa między uczniami, pracownikami, rodzicami i społecznością lokalną.

        Staramy się sprostać oczekiwaniom uczniów, rodziców. To na ich życzenie, od klasy I szkoły podstawowej do klasy VIII, uczniowie uczą się informatyki i języka niemieckiego, a od klasy czwartej języka niemieckiego i angielskiego. Dla uczniów z trudnościami w nauce organizujemy zespoły wyrównawcze i zajęcia dla dysortografików. Dla uczniów niepełnosprawnych zajęcia wyrównawcze indywidualne (prowadzone między innymi przez logopedę). Dla wszystkich uczniów zajęcia rekreacyjno – sportowe, a dla uczniów z wadami postawy, zajęcia gimnastyki korekcyjnej. W ramach zajęć pozalekcyjnych odbywają się zajęcia plastyczne i muzyczne. W szkole działa klub sportowy „Młodzik” i prowadzona kronika szkoły. Pedagog szkolny wspiera uczniów z trudnościami wychowawczymi, trudnościami w nauce. Pomaga uczniom, nauczycielom i rodzicom rozwiązywać trudne problemy wychowawcze.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole korzystamy z instalacji alarmowej i monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. Nasi uczniowie korzystają z dobrze wyposażonych klas, a także:

  • pracowni komputerowej z dostępem do Internetu,
  • sali sportowej z zapleczem, widownią i siłownią,
  • biblioteki szkolnej z czytelnią,
  • świetlicy,
  • stołówki (wydaje do 150 obiadów dziennie),
  • boisk sportowych.

        W ciągu roku organizujemy wiele imprez szkolnych i środowiskowych na terenie placówki. Wyjeżdżamy na wycieczki turystyczno-krajoznawcze i kulturalno-oświatowe. Bierzemy udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych na szczeblu powiatu, województwa i kraju odnosząc wiele sukcesów, czego dowodem są liczne dyplomy, medale i puchary.

Trochę historii

Szkoła Podstawowa Domaszowicach powstała w 1946 roku zajmując stary budynek obok urzędu gminy (obecnie OPS). W 1967 roku zbudowano przy ulicy Kolejowej szkołę dla 120 uczniów (obecnie: stara części szkoły), w której od roku 1973 mieściła się zbiorcza szkoła gminna kształcąca uczniów z Domaszowic, Zalesia, Siemysłowa, później także Wielołęki, Zofiówki i Nowej Wsi. Przybywało uczniów (ponad 300), rozbudowano też szkołę. Od roku 1987 uczniowie korzystali z nowego skrzydła szkoły (klasy, korytarze, sanitariaty, szatnie). W 1992 roku oddano do użytku salę gimnastyczną z zapleczem i siłownię. Obydwie inwestycje powstały między innymi dzięki największemu przedsiębiorstwu (na naszym terenie) Fermie – Zalesie, obecny Ferma – Pol. Reforma oświaty z 1999 r. spowodowała, że kompleks budynków szkolnych zajęły 2 szkoły, 6 letnia szkoła podstawowa i 3 letnie gimnazjum. Kolejną reformą dnia 1 X 2017 r. Zespół Gimnazjalno – Szkolny został przekształcony w Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego.

        W okresie, prawie, 60 lat wykształcono w sumie ponad 1500 absolwentów,  Kadrę szkoły stanowiło ponad 100 nauczycieli, w tym 7 dyrektorów.