Domaszowice, dnia 24.08.2020 r.

Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
w Domaszowicach
ul. Kolejowa 3, 46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup kotła wodnego centralnego ogrzewania 150 KW spełniającego warunki 5 klasy, dotyczące czystości spalin.

Stan obecny: kocioł wodny centralnego ogrzewania 160 KW.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu dokładniejszej oceny zakresu robót, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

Proponowany zakres robót: montaż pieca centralnego ogrzewania.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami BHP przez wykwalifikowanych pracowników pracujących pod wykwalifikowanym nadzorem. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać właściwe certyfikaty i aprobaty.

Termin realizacji zamówienia: zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 30.09.2020 r.

Okres gwarancji: zgodny z okresem wskazanym przez sprzedawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo od odstąpienia od realizacji zamówienia (przed udzieleniem zlecenia/zawarcia umowy) bez podawania przyczyn.

Miejsce złożenia oferty: Szkoła Podstawowa im Stefana Żeromskiego w Domaszowicach, ul. Kolejowa 3, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres: spdomaszowice@wodip.opole.pl

Termin złożenia oferty: do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 21 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marek Matysik

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kryteria oceny ofert: niska cena, dobra jakość produktu, szybkość wykonania.

Dyrektor Szkoły – Bożena Hendrysiak