Zarządzenie nr 14/2020 plus procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii

Zarządzenie nr 14/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego

 w Domaszowicach z dnia 28.08.2020r.

w sprawie:  wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach od 01.09.2020r.

Na podst. Art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910), w zw. Z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), Rozporządzenia zmieniającego Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołąch i placówkach (Dz. U. z 2020r., poz. 1368), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 1389) zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach (zał. do zarządzenia).

§2

Traci moc zarządzenie nr 1A/2020 z dnia 12.03.2020r. w sprawie Procedury postępowania w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zał. do Zarządzenia nr 14/2020 z dnia 28.08.2020r.

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872),

Cel procedury

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronowairusa (COVID-19) w szkole oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

Zakres procedur

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na terenie szkoły.

Obowiązki dyrektora szkoły:

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony: rękawiczki, maseczki ochronne ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące.
 3. Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych i klasach.
 4. Informuje nauczycieli i innych pracowników szkoły o konieczności zachowania dystansu społecznego, wynoszącego min. 1,5 m., między sobą, w każdej przestrzeni szkoły.
 5. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 6. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 7. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły.
 8. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika.
 9. Zapewnia codzienną dezynfekcję ławek, krzeseł, parapetów, klamek, poręczy, toalet, szatni, zabawek oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
 10. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować np. dywany w salach edukacji wczesnoszkolnej, (np. pluszowe zabawki).
 11. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który  dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika  przy wejściu do szkoły.

Pracownicy szkoły

Wszyscy pracownicy do pracy zgłaszają się  przed głównym wejściem, dezynfekują ręce, mają zasłonięte usta i nos (maseczką lub przyłbicą) mają dokonany pomiar temperatury, co jest odnotowane w karcie wejść pracowników.

Obowiązki pracowników administracji:

 1. Pracownik przychodzi do szkoły w maseczce
 2. Po wejściu do sekretariatu pracownik może zdjąć maseczkę, zakłada ją  każdorazowo, kiedy do pomieszczenia wchodzi uczeń lub inna osoba spoza sekretariatu.
 3. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 4. Używa własnego długopisu/ołówka nie pożycza go innym osobom.
 5. Raz na godzinę pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 6. Dba o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego i sam zachowuje dystans nie mniej niż 1,5m.
 7. Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia dyrektora szkoły i pozostaje w domu.
 8. w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

Obowiązki pracowników obsługi:

 1. Pracownik przychodzi do szkoły w maseczce i rękawiczkach.
 2. Po wejściu do szkoły przebiera się, zakłada maseczkę/przyłbicę i rękawiczki.
 3. Wykonuje pracę zgodnie z harmonogramem, zachowując dystans społeczny 1,5m.
 4. Nie styka się z innymi pracownikami szkoły, w tym: uczniami i nauczycielami bezpośrednio.
 5. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury), regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym.
 6. Regularnie co godzinę wietrzy pomieszczenia, w których przebywa.
 7. Po wyjściu ze szkoły uczniów i nauczycieli wietrzy sale lekcyjne, dokładnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym ławki, krzesła, parapety, podłogi, klamki i wszystkie powierzchnie dotykowe.
 8. Każdorazowo po skorzystaniu przez ucznia/nauczyciela/pracownika szkoły z toalety dezynfekuje pomieszczenie oraz sanitariaty, krany, kurki, umywalki, klamki, włączniki światła, wietrzy toaletę.
 9. Dezynfekuje szatnię główną ławki, klamki, wieszaki, podłogę.
 10. Po wyjściu uczniów z szatni po zajęciach wychowania fizycznego dokonuje dezynfekcji wszystkich powierzchni podłogi, ławki, wieszaki na ubrania, klamki, włączniki świateł, wietrzy pomieszczenie.
 11. Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia dyrektora szkoły i pozostaje w domu.
 12. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 13. Kontroluje osoby wchodzące do szkoły, aby miały zakryte usta i nos, zdezynfekowały ręce płynem umieszczonym przy drzwiach szkolnych.
 14. Ma prawo zabronić wejścia do szkoły osobom, które nie zastosowały się do zaleceń.
 15. Nie zezwala na oczekiwanie rodzicom lub innym osobom odbierającym uczniów w korytarzu, zaleca oczekiwanie na zewnątrz w wyznaczonej strefie (przed bramą szkoły) z zachowaniem bezpiecznego dystansu –  1,5 m.

Obowiązki nauczycieli:

 1. Pracownik przychodzi do szkoły w maseczce, dezynfekuje dłonie. Maseczkę może zdjąć, jeśli przebywa sam w sali, zakłada ją każdorazowo, kiedy do pomieszczenia wchodzi osoba z zewnątrz.
 2. Pracuje według ustalonego przez dyrektora harmonogramu zajęć.
 3. Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 4. Dba, aby uczniowie zachowali dystans społeczny – przynajmniej 1,5 m odległości między sobą oraz nauczycielem.
 5. Po każdej lekcji wietrzy salę lekcyjną.
 6. Może wychodzić z uczniami na zewnątrz szkoły w czasie zajęć, postępując zgodnie z przyjętymi zasadami i zachowując bezpieczną odległość między uczniami proponując zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5m.
 7. Przestrzega zasad korzystania z boiska szkolnego, innych pomieszczeń szkolnych, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
 8. Po powrocie do szkoły pilnuje, aby uczniowie zdezynfekowali dokładanie ręce, zachowując bezpieczny dystans – 1,5 m i wrócili do sali pojedynczo z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
 9. Dba o higienę rak – często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 10. Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia dyrektora szkoły i pozostaje w domu.
 11. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego:

 1. Plac zabaw zostaje czasowo wyłączony z użytkowania.
 2. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą zdezynfekować ręce.
 3. Podczas zajęć wychowania fizycznego w Sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 4. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).
 5. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
 6. Zaleca się korzystanie przez dzieci i uczniów z przebywania na świeżym powietrzu (boisku szkolnym).
 7. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
 8. Wykorzystywane do zajęć i zabawy przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 9. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 10. Zabrania się korzystania z boiska w trakcie zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych przez osoby trecie.

Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami Bezpieczeństwa w Okresie Pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach.
 2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało, nie przysyłają dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby, np. podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.
 3. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do szkoły.
 4. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m. in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na przywitanie, konieczności noszenia maseczki, unikanie częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Zapewniają dziecku napój i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik.
 6. Rodzic/prawny opiekun w przypadku dojazdu dziecka autobusem oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi.
 7. Rodzic/prawny opiekun nie wchodzi na teren szkoły, odprowadza dziecko do bramy szkolnej z tego miejsca również je odbiera.
 8. Jest zobowiązany do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszącego co najmniej 1,5  m.
 9. Rodzice i opiekunowie prawni są zobowiązani do noszenia maseczki na terenie szkoły, boiska, parkingu.
 10.  Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora lub pracownika szkoły.
 11. W przypadku braku kontaktu z rodzicem w razie wystapienia niepokojących objawów u dziecka dyrektor szkoły powiadamia sanepid.

Obowiązki uczniów:

 1. Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce z własnymi przyborami (i tylko z nich korzysta), podręcznikami, napojem, drugim śniadaniem.
 2. Uczeń pozostaje w szkole w maseczce w przestrzeni wspólnej (korytarz, toalety).
 3. Uczeń zachowuje bezpieczny dystans – 1,5 m od innych osób, przed wejściem do budynku szkolnego dezynfekuje ręce.
 4. Uczeń przychodzi do szkoły nie szybciej niż na 5 min. przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z harmonogramem zajęć.
 6. Po korytarzach szkolnych porusza się prawą stroną w z zachowaniem dystansu.
 7. Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce i może ściągnąć maseczkę. Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela.
 8. W sali lekcyjnej pozostaje w bezpiecznej odległości 1,5 m od innych uczniów oraz nauczyciela.
 9. Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższona temperaturę, nie przychodzi na zajęcia.
 10. Jeśli członek rodziny jest objęty kwarantanną uczeń nie może korzystać z zajęć edukacyjnych w szkole.
 11. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 nauczyciel postępuje według niżej opisanych Procedur.

Uczniowie klas I – III:

 1. Uczniowie klas I – III zajęcia mają w wyznaczonych przez dyrektora szkoły klasach.
 2. Uczniowie klas I – III przerwy między lekcjami mają w czasie wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 3. Uczniowie klas I- III na przerwę wychodzą na dwór głównym wyjściem.
 4. W przypadku niesprzyjającej pogody uczniowie mogą zostać w klasie lub mogą przebywać na małej sali gimnastycznej bądź korytarzu piętro starej szkoły.
 5. Po powrocie z przerwy, uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
 6. Uczniowie korzystający z świetlicy szkolnej udają się w wyznaczone przez nauczyciela świetlicy miejsce i bezwzględnie stosują do zaleceń nauczyciela świetlicy.
 7. Podczas zajęć świetlicowych uczeń zobowiązany jest z korzystania z własnych przyborów, bądź tych udostępnionych przez nauczyciela.
 8. W świetlicy szkolnej obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
 9. W przypadku uczniów korzystających z obiadów szkolnych korzystają oni ze stołówki szkolnej i świetlicy szkolnej.
 10.  Obiad jest podawany dziecku przez pracownika.
 11.  Przerwa obiadowa odbywa się według ustaleń dyrektora szkoły.

Uczniowie klas IV – VIII:

 1. Uczniowie klas IV – VIII na przerwy wychodzą według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
 2. Uczniowie uczący się w klasach nr 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 na przerwy wychodzą łącznikiem, na dwór, poruszając się prawą stroną z zachowaniem dystansu 1,5 m.
 3. Uczniowie uczący się w klasach nr 16, 15, 14, 13, 12, poruszają się po korytarzu na II i I piętrze i korzystają tylko z toalety na tym piętrze.
 4. Uczniowie uczący się w klasach nr 10 i 11 poruszają się po korytarzach parteru nowej szkoły i korzystają tylko z toalet na tym piętrze.
 5. Uczniowie uczący się w klasach nr  4, 5, 6, 7, 9 na przerwy wychodzą głównym wejściem, na dwór, poruszając się prawą stroną z zachowaniem dystansu 1,5 m.
 6. Uczniowie uczący się w sali nr 9 na przerwach korzystają z korytarza na I piętrze – stare skrzydło szkoły i toalety na tym piętrze.
 7. Uczniowie uczący się w klasach nr 5, 6, 7 poruszają się po korytarzu – piętro starej szkoły, mała sala i korzystają z toalet na tym piętrze.
 8. Uczniowie przebywający na sali gimnastycznej na boisko wychodzą wyjściem z tyłu sali gimnastycznej, poruszając się prawą stroną z zachowaniem dystansu 1,5 m.
 9. W przypadku niesprzyjającej pogody uczniowie mogą zostać w klasie jednak musi ona być wietrzona. Mogą również zostać na korytarzu przy sali lekcyjnej w której mają zajęcia z zachowaniem dystansu 1,5 m.
 10. Po powrocie z przerwy, uczeń zobowiązany zdezynfekować ręce.
 11. Uczniowie korzystający z świetlicy szkolnej udają się w wyznaczone przez nauczyciela świetlicy miejsce i bezwzględnie stosują do zaleceń nauczyciela świetlicy.
 12. Podczas zajęć świetlicowych uczeń zobowiązany jest z korzystania z własnych przyborów, bądź tych udostępnionych przez nauczyciela.
 13. Na świetlicy szkolnej obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
 14. W przypadku uczniów korzystających z obiadów szkolnych korzystają oni ze stołówki szkolnej i stołówki szkolnej z zachowaniem dystansu.
 15.  Obiad jest podawany dziecku przez pracownika.
 16.  Przerwa obiadowa odbywa się według ustaleń dyrektora szkoły.

Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub choroby COVID-19

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażeniem koronowirusem lub choroby COVID – 19  (duszności, kaszel, gorączka) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki zostaje odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia, pełniącego funkcję izolatki – gabinet pielęgniarki.
 2. Pracownik zostaje z dzieckiem, utrzymując min. 1,5 m odległości.
 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora lub wicedyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor, wicedyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer alarmowy 112.
 6. Pracownik u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatki – gabinet pielęgniarki.
 7. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.
 8. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki.

Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym:

 1. Na tablicy ogłoszeń, przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.
 2. Po każdej lekcji, w których przebywają uczniowie będą wietrzone przez nauczyciela.
 3. Każda osoba wchodząca do szkoły musi nosić maseczkę i zdezynfekować dłonie płynem umieszczonym przy wejściu do szkoły, zachowując bezpieczny dystans 1,5 m. w stosunku do pracowników i innych osób.
 4. Do szkoły będą wpuszczane osoby z zewnątrz tylko w uzasadnionych wypadkach.

Organizacja lekcji w formie hybrydowej w klasach I-VIII:

 1. Uczniowie klas I – III uczą się na terenie placówki w formie zdalnej.
 2. Uczniowie mają prowadzone zajęcia dydaktyczne o wyznaczonej godzinie dla każdej klasy, godzina ta odpowiada godzinom prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej.
 3. Zajęcia dydaktyczne trwają 40 – 45 min i podczas nich omawiany jest przez nauczyciela materiał z podstawy programowej.
 4. W ciągu dnia są prowadzone maksymalnie 4-5 zajęć dydaktycznych, a godzina
  ich przeprowadzenia uzależniona jest od ilości uczniów uczestniczących zdalnie wraz z uwzględnieniem potrzeb rodzin wielodzietnych.
 5. Zajęcia są prowadzone w formule hybrydowej z zastosowaniem aplikacji
  WSiP NET Wideokonferencji Zoom, Pearson, e- dziennik Librus.
 6. Formuła hybrydowa oznacza transmitowanie obrazu oraz wyświetlanego materiału za pomocą aplikacji do wideokonferencji uczniom uczestniczącym zdalnie w zajęciach organizowanych fizycznie w szkole.
 7. Materiały przygotowuje nauczyciel te same dla uczniów uczestniczących zdalnie co i dla uczniów uczestniczących fizycznie.
 8. Każdy nauczyciel zapewnia zdalne konsultacje (dla uczniów uczestniczących zdalnie) o określonej godzinie za pomocą narzędzi do wideokonferencji.
 9. Uczniowie przekazują wykonane prace nauczycielowi do sprawdzenia za pomocą wykonanych zdjęć lub przygotowanych opracowań w postaci elektronicznej.

Organizacja lekcji w formie zdalnej w klasach I-III:

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dla klasy przygotowuje materiały w wersji cyfrowej
 2. Przygotowane materiały wraz z wyjaśnieniami i przykładami udostępniane są uczniom w formie cyfrowej.
 3. Materiały w formie cyfrowej udostępniane są za pomocą WSiP Net, Zoom, Pearson, e – dziennik Librus.
 4. Nauczyciele mogą organizować wideokonferencję z uczniami w celu omówienia przerabianego materiału, o godzinie przeprowadzenia wideokonferencji informują za pomocą informacji umieszczonej na stronie szkoły. Najpóźniej 1 dzień wcześniej przy czym weryfikują, aby zajęcia te nie nakładały się z innymi zajęciami organizowanymi dla tej klasy.
 5. Materiały przygotowuje nauczyciel te same dla uczniów uczestniczących zdalnie co i dla uczniów uczestniczących fizycznie.
 6. Każdy nauczyciel zapewnia zdalne konsultacje (dla uczniów uczestniczących zdalnie) o określonej godzinie za pomocą narzędzi do wideokonferencji.
 7. Uczniowie przekazują wykonane prace nauczycielowi do sprawdzenia za pomocą wykonanych zdjęć lub przygotowanych opracowań w postaci elektronicznej.

Organizacja lekcji w formie zdalnej w klasach IV-VIII:

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dla klasy przygotowuje materiały w wersji cyfrowej
 2. Przygotowane materiały wraz z wyjaśnieniami i przykładami udostępniane są uczniom w formie cyfrowej.
 3. Materiały w formie cyfrowej udostępniane są za pomocą WSiP Net, Zoom, Pearson, e – dziennik Librus.
 4. Nauczyciele mogą organizować wideokonferencję z uczniami w celu omówienia przerabianego materiału, o godzinie przeprowadzenia wideokonferencji informują za pomocą informacji umieszczonej na stronie szkoły. Najpóźniej 1 dzień wcześniej przy czym weryfikują, aby zajęcia te nie nakładały się z innymi zajęciami organizowanymi dla tej klasy.
 5. Materiały przygotowuje nauczyciel te same dla uczniów uczestniczących zdalnie co i dla uczniów uczestniczących fizycznie.
 6. Każdy nauczyciel zapewnia zdalne konsultacje (dla uczniów uczestniczących zdalnie) o określonej godzinie za pomocą narzędzi do wideokonferencji.
 7. Uczniowie przekazują wykonane prace nauczycielowi do sprawdzenia za pomocą wykonanych zdjęć lub przygotowanych opracowań w postaci elektronicznej.

Postanowienia końcowe:

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

Załączniki:

 1. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów – Oświadczenie rodziców
 2. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna – Deklaracja rodzica
Podoba Ci się? Udostępnij!!!
 Zarządzenie nr 14/2020 plus procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.