Fragmenty z kronik szkolnych

stara klasa        Dnia 27.11.1946r. została otwarta we wsi Domaszowice szkoła polska, która mieściła się w budynku dawnej szkoły ewangelickiej wybudowanym w 1900r. Szkoła była 4-klasowa z jednym nauczycielem. Pierwszą nauczycielką była Pani Lichtańska Maria, która uczyła do 1 lutego 1948r. Od 1 lutego do sierpnia 1949r. uczyła nauczycielka Solska Helena, która zaprowadziła metrykę szkolną dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu oraz arkusze ocen. Z powyższych dokumentów wynika, że w roku szkolnym 1948/1949 uczęszczało do szkoły 28 dzieci. Uczniowie po ukończeniu IV klasy pobierali dalszą naukę w szkołach 7-mio klasowych we Włochach i Strzelcach.

W roku 1954 Kierownictwo Szkoły i Komitet Rodzicielski rozpoczął starania o podwyższenie stopnia organizacyjnego szkoły. W grudniu 1954 r. powstała w Domaszowicach Gromadzka Rada Narodowa obejmująca następujące wsie: Dziedzice, Wielołękę, Zofijówkę, Nową Wieś, Zalesie i Domaszowice. Przewodniczącym GRN został wybrany Ob. Sabała Jan. Dnia 1 IX 1955 r. społeczeństwo Domaszowic przeżywało wielkie wydarzenie, bowiem dzięki staraniom Pani Antoniny Janowskiej i Komitetu Rodzicielskiego z przewodniczącym Ob. Kowolikiem Eugeniuszem i sekretarzem Kuczmą Janem została zorganizowana szkoła 7-klasowa, w której pracowało czterech nauczycieli. Kierowniczką tej szkoły została mianowana przez Wydział Oświaty w Namysłowie nauczycielka Janowska Antonina.