Deklaracja w formie pliku pdf:

deklaracja dostępności

Treść deklaracji:

Deklaracja dostępności cyfrowej

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych  i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12. 10. 2018r., str. 103).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://spdomaszowice.prv.pl/

Data publikacji strony internetowej: 27.08.2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.11.2020 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików nie  jest  dostępnych

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia liter,
 • podkreślone linki,
 • mapa strony,
 • skala szarości,
 • negatyw,
 • podświetlone tło.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklaracje  sporządzono dnia 04.01.2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jolanta Szymańska

e-mail: spdomaszowice@wodip.opole.pl
telefon: 774194193

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek, przy ulicy Kolejowej 3 w Domaszowicach, w którym siedzibę ma szkoła, posiada trzy wejścia. Budynek jest dwupiętrowy. Wszystkie ciągi ze schodami opatrzone są w barierki. Główne wejście dostępne jest dla osób niepełnosprawnych, posiada podjazd i barierki. Umożliwia wejście na teren małej sali gimnastycznej, sali lekcyjnej nr 4, Sali świetlicowej nr 1, stołówki szkolnej, toalet i szatni dla uczniów klasy I. Przy drzwiach głównych zamontowany jest dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby trzeciej.

Do budynku i części pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń pionu żywienia można wejść  z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.