Regulaminy korzystania ze świetlicy i stołówki szkolnej

Zarządzenie nr 15/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego

 w Domaszowicach z dnia 28.08.2020r.

w sprawie:  wprowadzenia Regulaminów: stołówki i świetlicy w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach od 01.09.2020r.

Na podst. Art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910), w zw. Z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), Rozporządzenia zmieniającego Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r., poz. 1368), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 1389), Ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) – art. 106,oraz Rozrządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r.w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017.649) i na podstawie statutu szkoły, zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin stołówki szkolnej oraz Regulamin świetlicy szkolnej w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach (zał. do zarządzenia).

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 2020-21:

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 2020-21

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2020 – 2021:

Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej 2020 – 2021

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA ŚWIETLICĘ:

swietlica__karta_zgloszenia

Podoba Ci się? Udostępnij!!!
 Regulaminy korzystania ze świetlicy i stołówki szkolnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.