Zarządzenie Nr 4/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach
z dnia 25.03.2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Na podstawie Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. poz. 492 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. poz. 493 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Informacje o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach przekazywane są:

 1. W formie elektronicznej z wykorzystaniem szkolnej strony internetowej, platform komunikacyjnych, portali społecznościowych, dostępnych komunikatorów, poczty elektronicznej;
 2. Telefonicznie;
 3. Listownie (przesyłka rejestrowana) w przypadku braku innej możliwości przekazywania informacji.

§ 2.

W prowadzonych przez nauczycieli zajęciach uwzględniane są potrzeby edukacyjne  i możliwości psychofizyczne uczniów.

§ 3.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli w ustalonym czasie:

 1. Dla uczniów klas I – III, ze względu na specyfikę edukacji wczesnoszkolnej zajęcia są przewidywane do realizacji w dni robocze w godzinach 1000 – 1300, oraz w godzinach 1600 – 1700,
  2. Dla uczniów klas IV – VIII, zajęcia są przewidywane do realizacji w dni robocze w godzinach 0900 – 1300.

§ 4.

1.Nauczyciele monitorują postępy uczniów oraz weryfikują ich wiedzę i umiejętności  na podstawie:

 • obserwacji pracy bieżącej;
 • aktywnego udziału w zajęciach;
 • odrobionych zadań domowych;
 • wypełnionych kart pracy;
 • rozwiązanych testów;
 • innych form ustalonych przez nauczyciela danego przedmiotu.
 1. Nauczyciele na bieżąco informują uczniów/rodziców o postępach w nauce oraz uzyskanych ocenach.

§ 5.

Zrealizowane zadania nauczyciele dokumentują w formie raportów przesyłanych codziennie na spdomaszowice@wodip.opole.pl stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Nauczyciele ustalają i wykorzystują źródła i materiały niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć edukacyjnych.

§ 7.

 1. Nauczyciele prowadzą konsultacje dla uczniów /rodziców.
 2. Konsultacje odbywają się wyłącznie w dni robocze w godzinach 1500 – 1700.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r.

Do pobrania zarządzenie z załącznikiem:

Zarządzenie Nr 4 2020 – pdf

Zarządzenie Nr 4 2020 – docx