Publikacja sprawozdania finansowego za 2020 rok

Publikacja sprawozdania finansowego za 2020 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września  2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe jednostki Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach sporządzony na dzień 2020-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice.

ścieżka dostępu:

http://www.bip.domaszowice.pl/1625/997/sprawozdania-finansowe.html